Pluriequipament, a Sant Boi de Llobregat (2008)

PROMOTOR: Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

SUPERFÍCIE: 11.475 m²

PRESSUPOST: 8.688.401 €

Davant l’objecte del concurs convocat per a l’elaboració d’una proposta arquitectònica, a nivell d’estudi previ, per a un conjunt edificatori d’equipaments municipals (un aparcament subterrani, un casal de barri, un equipament esportiu i el seu entorn immediat) al municipi de Sant Boi de Llobregat, la solució intenta donar resposta tant al programa plantejat així com a l’evolució en diferents fases del conjunt de manera que tant la coherència del primer com les interferències que la fragmentació dels procés d’execució i de creixement del conjunt puguin produir, no siguin un inconvenient que repercuteixi en l’ús i en el bon funcionament del propi conjunt i de la seva relació amb l’entorn directe i del municipi.

Així doncs, els diferents volums edificats sobre-rasant, en un solar amb una superfície de 3.858 m2, atendran a una disposició que penjarà des del carrer de la Joventut, que és considerat el a vial principal i ha de donar servei al futur conjunt. Per altra banda com a edifici-equipament públic també tindrà un marcat caràcter urbà. Per tant el primer edifici pel Casal de barri, amb el programa definit per a la seva primera fase, se situa donant front a aquest vial principal, de manera que amb el retall del gir en planta en l’alçat al carrer de Coín provoca també aquesta presència. L’accés principal es farà per aquest alçat, recollit per un porxo que es desenvoluparà al llarg d’aquest de manera que delimitarà el futur espai públic que el conjunt dels tres edificis acabarà definint.

D’altra banda l’accés a l’aparcament en soterrani es proposa també des del mateix carrer de la Joventut, però en la cantonada oposada, per tal de no interferir amb l’accés al conjunt, i de manera que se situï en paral·lel al moll de descàrrega per a les dependències destinades a magatzem requerides pel Casal. L’ocupació en el solar de l’aparcament de dues plantes en soterrani, es farà de manera que deixi lliure, al fons d’aquest, l’espai en el subsòl per poder-hi ubicar la maquinària i les instal·lacions pels vasos de les piscines del futur equipament esportiu. L’estructura, i per tant la distribució de les 226 places d’aparcament, es projecta amb les mides adequades que permeti una òptima utilització d’aquestes crugies per a l’execució i construcció dels edificis en superfície i en tot moment encaixarà en el desenvolupament creixent de la totalitat del conjunt.