Institut escola a Castellbisbal (2009)

PROMOTOR: Ajuntament de Castellbisbal

SUPERFÍCIE: 5.692,62 m²

En un emplaçament exposat i orientat a ponent amb un fort pendent en contra del vial, s’opta per un gran volum únic posat en el punt més alt (que correspon amb el del vial d’accés), en lloc de fragmentar-lo sobre les diferents plataformes. En aquesta cota la seva planta baixa de basament en suporta dues per sobre organitzades en dues barres perpendiculars al carrer i una en semisoterrani a l’endinsar-se en el solar, per tal d’adaptar-se a la seva topografia.

El solar, de dimensions reduïdes pel programa a desenvolupar pel tipus de centre sol·licitat, planteja a més, una dificultat afegida per l’emplaçament de la nova construcció degut a la seva topografia i definició tant geomètrica com dels seus propis límits i requeriments físics d’aquests.

Els volums construïts (excepte el del gimnàs) se situen en alineació a vial penjant del carrer Major, únic punt en aquest moment, des del qual es poden definir els accessos als diferents serveis del centre. Aquesta organització compacta del conjunt afavoreix tant la seva accessibilitat com el poder alliberar el màxim de la superfície del solar, de manera que els espais exteriors lliures es desenvolupen en tres plataformes diferents: una de més elevada -159,00- relacionada amb al planta baixa dels edifics construïts i propera al vial d’accés; una altra a mig nivell -157,30- (a l’oest del cementiri i tocant a la carretera BV-1501), on si situa una de les pistes poliesportives; i la de cota més baixa -155,80- corresponent a la planta semisoterrada del cos principal i on si situa la segona pista poliesportiva; el volum compost del gimnàs i els vestidors, a aquest mateix nivell, actua com a frontissa d’ambdues pistes, de manera que intenten buscar una relació confortable amb la cota de la futura zona verda corresponent a l’ARI-SMU 05.

CONSTRUCTOR: Construccions Baldó S.A.