Alberg Twentytú Hi-Tech Hostel, al 22@ de Barcelona (2012)

PROMOTOR: BRILTEN inmobiliaria S.L.

SUPERFÍCIE: 2.522,34 m²

PRESSUPOST: 1.610.361,00 €

Es tracta d’una edificació entre mitgeres, en situació de xamfrà amb orientació oest, segons la trama de l’Eixample barcelonès, i amb uns requeriments normatius que defineixen diferents alçades de coronament a cada façana, que ajudaran a definir una volumetria característica.

A la cantonada entre el carrer Pamplona i el xamfrà s’efectua una reculada de planta baixa i plantes pis, per tal de millorar la volumetria del conjunt i per remarcar l’accés de planta baixa, formant un porxo d’accés a l’alberg. Aquesta reculada es considera com a element característic de la façana on s’hi ubicarà el rètol de l’alberg.

A la planta baixa s’hi situa l’accés a l’alberg, un gran local comercial i el pas cobert cap al pati interior que defineix l’edifici, del qual en gaudiran els usuaris de l’alberg. La planta soterrani es destina a tots els espais comuns necessaris per als usuaris de l’alberg, com a sales d’estudi, d’ordinadors, de descans, cuina d’alberguistes i menjadors. També s’hi ubiquen en aquesta planta totes les cambres d’instal·lacions requerides per la normativa específica d’infraestructures de l’àmbit 22@.

La distribució de les plantes pis es defineix a partir de la unitat mínima d’habitació, que consta de 2 lliteres per a 4 alberguistes i cambra higiènica separativa, per tal de flexibilitzar el seu ús. Els extrems de l’edificació s’aprofiten per tal d’allotjar les habitacions destinades a grups, també hi ha una habitació adaptada per planta, en la situació més propera a l’ascensor.

COL·LABORADORS:

Rafael Marzo, estructura
Ibinser, enginyeria
Jaume Monzó, aparellador