Edifici plurifamiliar de 13 habitatges al c/ Sardenya, a Barcelona (2009)

PROMOTOR: METRO-3

SUPERFÍCIE: 1.385,41 m²

PRESSUPOST: 498.803,19 €

La proposta desenvolupada, per aquest edifici plurifamiliar d’habitatges entre mitgeres, s’adequa als requeriments per part de la propietat, de projectar pisos de superfície al voltant dels 45 m2 els reduïts i de 72 m2 els restants. Amb aquesta premissa, la disposició presenta 2 i 3 pisos per al voltant del nucli vertical de comunicacions que ventila a la façana de pati d’illa.

La distribució dels habitatges defineix sempre dues zones diferenciades la de dia i la de nit, empaquetant les seves peces de manera que la relació entre aquestes sigui la més òptima, aconseguint minimitzar l’aparició dels passadissos.

El balcó corregut en part de la façana a carrer Sardenya, a nord-est, recull el cos sortint tancat continu, per donar més espai a les habitacions i dependències principals i una més profunda visió interior.

La façana a pati interior d’illa és plana i només presenta dos balcons similars per planta, amb una barana calada, en dos plans, molt permeable, i que els defineix a cadascun d’ells com a elements puntuals en el conjunt general de la façana.

COL·LABORADORS:

Departament Tècnic, METRO-3

CONSTRUCTOR: METRO-3