Pla Parcial del SUD-5 Sant Eloi Ixent de Tàrrega (2006)

PROMOTOR: Junta de Compensació del SUD-5 Sant Eloi Ixent

SUPERFÍCIE: 326.066m²

Aquest sector prioritàriament residencial, conforma una gran peça al nord del nucli urbà de Tàrrega, en continuïtat amb aquest i en contacte amb l’autovia A-2 i el Parc de Sant Eloi.

Un 20% de l’edificabilitat atorgada es destina per a usos terciaris que es situen amb front a l’autovia A-2 i que el Pla ordena mitjançant tres alternatives possibles.

La proposta d’edificació planteja una tipologia unifamiliar aparellada a la zona oest, en contacte amb el parc, per tal d’aconseguir una major integració de l’ordenació en l’entorn.

La resta d’edificacions residencials es plantegen amb dos criteris principals: l’adaptació topogràfica i d’alçades a les edificacions confrontants existents, i la potenciació de l’eix viari que suposa la creació de la Ronda de Tàrrega.

Els espais lliures i equipaments recullen i amplien la connexió del parc de Sant Eloi i comprenen també, en sentit est-oest, una feixa d’espai verd de connexió que relliga el SUD-4 i el SUD-3.

La xarxa viària proposada respon al criteri de connexió principal del sector amb el nucli en el sentit nord-sud, a les connexions en el sentit est–oest, i també a la comunicació mitjançant la xarxa viària de caràcter restringit on es potencien els recorreguts a peu i en bicicleta.

El Pla planteja l’execució del sector mitjançant un únic polígon d’actuació per reparcel•lació en la seva modalitat de compensació.

EDIFICABILITAT: 163.447m²st

HABITATGES: 1.453uts