Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner, PDUSC-2 (2005)

PROMOTOR: Generalitat de Catalunya / Secretaria per a la Planificació Territorial

SUPERFÍCIE:

El PDUSC-2 inclou i regula quaranta-quatre sectors de sòl urbanitzable delimitat sense Pla Parcial aprovat, situats total o parcialment dins la franja de 500m des de la zona marítimo-terrestre, i corresponents a vint-i-vuit municipis costaners. El Pla identifica, protegeix i posa en valor aquests espais, amb l’objectiu de contribuir al desenvolupament sostenible de la costa catalana, en base a quatre principis: urbanístic, patrimonial, ambiental i econòmic.

Les operacions definides es recolzen en una sèrie de premisses:

1. La consideració de cada sector en relació al nucli urbà i al model urbanístic vigent en el qual s’emmarca, atenint-se també a la planificació temporal prevista pel mateix.

2. El tractament i regulació dels fronts urbans, en relació al concepte de continuïtat.

3. Evitar les implantacions isolades enmig d’espais amb un valor ambiental significatiu.

4. Afavorir la connexió ecològica entre els espais de valor ambiental, així com la connexió costa interior a través dels espais lliures.

5. La protecció dels sistemes hidràulics.

6. La preservació del patrimoni col·lectiu.

VEURE DOCUMENT SENCER: Registre de planejament urbanístic de Catalunya