Modificació puntual de PGO a l'àmbit de la Plaça Central de Polinyà (2006)

PROMOTOR: Ajuntament de Polinyà

SUPERFÍCIE: 21.895m²

Aprofitant l’àrea d’oportunitat que es genera als voltants de la riera de Polinyà, en el tram de confluència amb la carretera de Sabadell, aquest sector residencial de nova creació incorpora una sèrie d’elements destinats a consolidar aquest punt potencial de nova centralitat en el municipi de Polinyà.

L’element més paradigmàtic que aporta el Pla és la creació de la Plaça Central de Polinyà, que es situarà estratègicament en el punt on el carrer de l’Onze de Setembre intersecta amb el teixit d’eixample. Altres operacions previstes dins l’àmbit d’aquesta proposta són: el cobriment de la riera en aquest tram, l’increment de la dotació d’aparcament mitjançant la creació d’un aparcament soterrat, i la supressió de barreres arquitectòniques que actualment existeixen entre el teixit tradicional del carrer Major i la zona d’eixample, entre d’altres.

El Pla preveu un sector de Pla de Millora Urbana mitjançant el qual es concreta l’ordenació d’aquests sòls, a la vegada que defineix els aprofitaments i les obligacions del mateix per a garantir una implantació coherent amb l’entorn.

VEURE DOCUMENT SENCER: Registre de planejament urbanístic de Catalunya

COL·LABORADORS: Ricard Casademont i Altimira, arquitecte

EDIFICABILITAT: 17.705m²st

HABITATGES: 175uts