Reparcel·lació del SUD-5 a Sant Eloi Ixent de Tàrrega (2008)

PROMOTOR: Junta de Compensació del SUD-5 Sant Eloi Ixent

SUPERFÍCIE: 326.066m²

El Pla Parcial d’aquest sector residencial, determina que s’ha de desenvolupar mitjançant el sistema de reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica.

Així, el Projecte de Reparcel·lació té per objecte garantir la justa distribució de beneficis i càrregues de l’ordenació urbanística entre els 16 propietaris de les 29 finques aportades i, a més, garantir la cessió obligatòria i gratuïta a l’Ajuntament dels terrenys destinats a sistemes urbanístics i les parcel·les amb aprofitament que li corresponen.

Respecte a les finques inicials, gairebé la meitat tenen una mida que excedeix els 10.000m2, i dos dels propietaris inicials tenen sòls que suposen aproximadament el 60% de la superfície total de l’àmbit.

Quant a les finques resultants, en compliment del que estableix el Pla Parcial i la legislació vigent respecte a parcel·la mínima, el projecte defineix 201 parcel·les, de les quals 169 corresponen a zones aptes per l’edificació i 32 a sòls de cessió pública. La reparcel·lació determina les adjudicacions i calcula les quotes d’urbanització per a cadascun dels propietaris segons els drets inicials que li corresponen per la superfície aportada, així com les indemnitzacions dels drets i béns afectats o les diferències d’adjudicació, tal i com resta recollit en el quadre de liquidació provisional.

El criteri general d’adjudicació consisteix en assignar finques independents a tots els propietaris, i sempre que sigui possible sobre els mateixos sòls aportats. En cas d’una escassa quantia de drets s’ha prioritzat l’adjudicació en proindivís per davant d’una indemnització en metàl·lic.

COL·LABORADORS: Bufet Garrigosa, advocats

EDIFICABILITAT: 163.447m²st