Reparcel·lació del PMU-1 Impacsa de Balaguer (2008)

PROMOTOR: LANOULA, SL

SUPERFÍCIE: 194.775m²

Aquest Projecte de Reparcel·lació té per objecte el polígon delimitat pel Pla de Millora Urbana-1 de l’Àrea d’INPACSA del municipi de Balaguer, el qual estableix com a sistema d’actuació el de reparcel·lació en la seva modalitat de cooperació.

Componen la comunitat reparcel.latòria un total de 19 propietaris, que es representen en 20 finques inicials.

Així, el Projecte de Reparcel·lació té per objecte repartir equitativament els beneficis i càrregues derivats de l’ordenació urbanística i, a més, garantir la cessió obligatòria i gratuïta a l’Ajuntament dels terrenys destinats a sistemes urbanístics i les parcel·les que representen el 10% de l’aprofitament del sector.

Quant a les finques resultants, s’han definit tantes com ha estat possible, en base als requisits establerts pel PMU i la legislació vigent. D’aquesta manera, del projecte resulten 67 parcel•les, de les quals 44 corresponen a zones aptes per l’edificació i 23 a sòls de cessió.

La reparcel·lació determina les adjudicacions i calcula les quotes d’urbanització per a cadascun dels propietaris segons els drets inicials que li corresponen per la superfície aportada, així com les indemnitzacions dels drets i béns afectats o les diferències d’adjudicació, tal i com resta recollit en el quadre de liquidació provisional.

El criteri general d’adjudicació consisteix en assignar finques independents a tots els propietaris, i sempre que sigui possible sobre els mateixos sòls aportats. En cas d’una escassa quantia de drets s’ha prioritzat l’adjudicació en proindivís per davant d’una indemnització en metàl·lic.

EDIFICABILITAT: 165.127m²st