Àrea Residencial Estratègica del Nou Sector Residencial a Tremp (2008)

PROMOTOR: Generalitat de Catalunya / Institut Català del Sòl

ESTAT: Aprovació definitiva

SUPERFÍCIE: 154.400m²

Situat en el límit nord-est del nucli urbà, l’ARE de Tremp resta condicionat per una sèrie de factors de forta incidència: la via ferroviària de Lleida-La Pobla de Segur, el canal de reg a mantenir, que travessa el sector en sentit longitudinal i el Torrent de la Fontvella, amb la seva topografia en vall, que segrega el sector en dos paquets de sòl, diferenciats. L’ordenació integra aquests elements en l’estructura vertebradora de la proposta. Aquesta estratègia garanteix la integració del creixement en l’entorn, sense que hagi de renunciar al principi de compacitat urbana. Les operacions principals que integren la proposta són:

1. Un vial principal que va a buscar els punts d’accés, al nord i al sud, que salva la trinxera del torrent mitjançant un pont, i que adopta el traçat i la pendent del canal de rec com a pròpies i l’integra en la seva secció.

2. Una gran franja d’espai lliure natural que incorpora el torrent i que manté les visuals i la connexió amb els camins, des del poble cap al sòl no urbanitzable.

3. El posicionament estratègic de les noves escoles que han de donar servei tant al sector com a la resta del municipi. 4. La definició d’un gra urbà d’escala assimilable al teixit existent. L’ús comercial en planta baixa es concentra en els punts de màxima intensitat de l’activitat cívica, i els diferents règims residencials es van alternant en tot el sector sense comprometre la percepció unitària de les edificacions.

5. El tractament acurat de tots els espais lliures, tant públics com privats, i la seva interrelació, de manera que es generen recorreguts de qualitat i es posa en èmfasi la transició des dels espais més privatius cap als més públics o dels espais més urbans cap als més naturals.

6. La colonització, en la mida del possible, dels sòls adjacents al pas de la via ferroviària, mitjançant la introducció d’una plataforma d’aparcament-mirador a l’accés sud, entre d’altres.

7. El plantejament dels creixements i els seus sistemes associats, de manera que sigui relativament senzill un desenvolupament mitjançant fases que pugui donar resposta a les prioritats del sector i també del municipi.

VEURE DOCUMENT SENCER: Registre de planejament urbanístic de Catalunya

EDIFICABILITAT: 70.188m²st

HABITATGES: 702uts