Projecte d'urbanització i accessos del conjunt residencial al PP5, a Manresa (2007)

REDACTORS: MANCIÑEIRAS/PARÉS arquitectes i Jordi Ludevid, arquitecte

PROMOTOR: QUEMBRUE S.A.

SUPERFÍCIE: 18.335,00 m²

PRESSUPOST: 9.379.830,35 €

La connexió de dues zones d'habitatge de diferents tipologies en una mateixa illa, a la perifèria de la ciutat de Manresa, amb una topografia amb un fort desnivell en sentit sud-nord, que en el seu punt màxim assoleix els 20 metres, on les terrasses inferiors eren utilitzades com a camps de cultiu, és l'objecte de la proposta. La construcció d'una plaça inferior entre els blocs plurifamiliars, la d'un mirador en el seu punt més elevat i de tot el sistema de connexió, mitjançant escales i rampes pavimentades entre els talussos plantats amb vegetació autòctona, entre els carrers Joan Fuster i Alvar Aalto que delimiten l'àmbit de la urbanització, constitueixen els elements més representatius de la mateixa.

La complicada topografia del terreny fan imprescindible la realització d'importants murs de contenció que permetin tant l'edificació dels habitatges com la creació dels diversos àmbits públics d'estada o comunicació. Aquests murs seran majoritàriament de formigó armat que en la seva part vista rebran un tractament per tal de tenir un tractament superficial correcte. Per a la zona dels talussos està previst la incorporació d'uns murets entremitjos per tal de reduir en la mesura del possible el seu pendent, i ajustant-nos com a criteri general al 30% de pendent. Aquests murs estan previstos siguin del tipus SPLIT de la firma BREINCO, tot i que en el moment de la realització dels talussos obtinguts per reblert, i segons converses amb els serveis tècnics municipals, es podria optar per una solució del tipus de terra armat amb gabions verds.

Per a la formació dels terraplenats, està previst que es compensin les terres provinents de la pròpia excavació. A tal efecte i a l'objecte de què el material compleixi les condicions d'utilització per a la formació de terraplens com a material seleccionat, es preveu el tractament dels materials petris procedents de l'excavació en una planta de trituració, matxucat i classificació situada dins l'àmbit de la mateixa obra.

COL·LABORADORS:

J.T. Ardèvol associats, aparelladors
Robert Brufau & associats, estructura
Proen, Projecte d'enginyeria S.L.
INGESA

CONSTRUCTOR: Construcciones Sánchez